blancciel:

Sakura Nagashi - Hikaru Utada
作成者
作成者

うちはオビト
作成者
作成者
作成者

うずまきナルト
作成者

sharingays:

i’m not crying there’s just a piece of obito dust in my eye

作成者

NO.

作成者
作成者
作成者